Welkom


Het Belgisch Hypertensie Comité (BHC) werd in 1972 opgericht.
Doelstellingen
Haar doelstellingen zijn: de algemene bevolking informeren over het thema arteriële hypertensie, de artsen op de hoogte houden van de gerealiseerde vooruitgang in het domein van de behandeling van deze aandoening, en het uitgevoerde onderzoek in dit domein ondersteunen.
Activiteiten met het oog hierop kan het comité allerlei activiteiten zoals congressen, symposiums, studieprojecten, brochures, de toekenning van een jaarlijkse prijs en de oprichting van een website ontwikkelen.
Er worden jaarlijks ten minste twee activiteiten georganiseerd: een educatieve vergadering om de artsen en het verzorgend personeel dat geïnteresseerd is in arteriële hypertensie op de hoogte te houden over de nieuwe ontwikkelingen en gedragslijnen in het domein, en een wetenschappelijke vergadering tijdens welke de wetenschappelijke resultaten worden voorgesteld en besproken door de leden van de organisatie.
De werkwijze
De organisatie telt actieve leden, vaste leden en ereleden. Het ledental moet meer dan zeven personen bedragen. De administratieve raad beslist over de toelating van leden. De actieve leden zijn artsen of onderzoekers, die actief zijn in het domein van arteriële hypertensie.
Copyright © Belgian Hypertension Committee - created by Driga