Hoge bloeddruk of hypertensie veroorzaakt ieder jaar het voortijdig overlijden van circa 10 miljoen mensen wereldwijd. Hypertensie verkort niet alleen het leven maar vermindert ook in grote mate ook de levenskwaliteit van vele patiënten, die ten gevolge van hoge bloeddruk slachtoffer worden van hartinfarct, beroerte, of nier- of hartfalen.

Op 5 november 2015, organiseerde het RIZIV een studiedag over het rationeel gebruik van geneesmiddelen. De experts hebben de nadruk gelegd op het feit dat routinematige bloeddrukmeting in het ziekenhuis of op de raadpleging onvoldoende toelaat het bloeddrukniveau correct in te schatten. Hiervoor is bloeddrukmeting nodig buiten de medische omgeving. De beste methode is 24-uur ambulante bloeddrukmeting, waarbij de onderzochte persoon gedurende de hele dag een opnametoestel draagt dat de bloeddruk meet op voorgeprogrammeerde tijdsintervallen. Wanneer deze techniek niet beschikbaar is, kan zelfmeting thuis een alternatief zijn.

In België wordt ambulante bloeddrukmeting niet terugbetaald. Ten gevolge hiervan worden vele patiënten ten onrechte met bloeddrukverlagende geneesmiddelen behandeld, terwijl anderen met zogenoemde gemaskeerde hypertensie behandeling ontlopen en blootstaan aan de risico’s van wat nog altijd kan beschouwd worden als een “stille doder”. Hoge bloeddruk doet geen pijn en de verwikkelingen – vaak levensbedreigend en invaliderend – vallen dan als een bom uit de lucht.

Het rationeel gebruik van bloeddrukverlagende geneesmiddelen is onmogelijk zonder dat de diagnose van hypertensie correct gesteld wordt. Daarom ijvert het Belgisch Hypertensie Comité sinds jaren om de drempel voor ambulante bloeddrukmeting klein te maken door terugbetaling te voorzien op alle niveaus van de gezondheidszorg, inclusief de eerste lijn.

Terugbetaling zou het rationeel gebruik van geneesmiddelen substantieel verbeteren, kostenbesparend werken door nutteloze behandeling te vermijden en door verwikkelingen te voorkomen bij patiënten met gemaskeerde hypertensie. Het RIZIV zou de publiek of private verzekeraars van gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten kunnen vervoegen door de financiële drempel voor ambulante bloeddrukmeting te verkleinen